Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Lend-A-Brick

 

Ondernemingsgegevens 


Lend-a-Brick

(Peter Vrancx)

Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België

contact@lend-a-brick.nl
+32 456 59 84 95

ondernemingsnr 0789.275.934 

BTW BE0789.275.934 

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Lend-a-Brick, uitgebaat door Peter Vrancx  (natuurlijk persoon) en met maatschappelijke zetel te Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België, BTW BE 0789.275.934, (hierna ‘Lend-a-Brick’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te huren.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lend-a-Brick moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lend-a-Brick aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lend-a-Brick niet. Lend-a-Brick is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lend-a-Brick is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lend-a-Brick. Lend-a-Brick kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

LEGO sets huren:

 

 • Een set kan voor minstens een week gehuurd geboekt worden in de online shop.

 • De klant kiest een set uit de catalogus, bepaalt de duur van de huur in weken en geeft de begindatum van de huurperiode in.

 • De huurperiode kan ten vroegste 5 dagen na de huidige datum ingaan.

 • Bij het bestellen vragen we om persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven behalve in zover nodig om de huurovereenkomst uit te voeren.

 • Er wordt een e-mail gestuurd met de huurperiode, de set en de prijs aangeven. 

 • Al onze sets worden rechtstreeks naar huis verzonden. De set bevat alle LEGO onderdelen nodig om de set te bouwen plus handleiding.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

 • via kredietkaart

 • via bankkaart 

 • via PayPal

 • via Apple Pay

Deze betalingen worden afgehandeld door: Mollie B.V. Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, the Netherlands.

Lend-a-Brick is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Het is niet mogelijk artikelen buiten deze gebieden te leveren.

 

De levering gebeurt door DPD. Voor de retourzending wordt een retourbon van DPD bijgevoegd, waardoor de retourzending voor de klant gratis is. Een traceercode zal u per e-mail worden toegezonden na overhandiging aan DPD. Lend-a-Brick rekent volgende vergoeding per reservering voor het verzenden van de set (heen- en terugzending):

 

 • België: € 10

 • Nederland: € 12,50

 • Duitsland: € 12,50

 • Luxemburg: € 12,50

 • Frankrijk: € 15

 

Als door om eender welke reden de leveringsdatum afwijkt van de gekozen startdatum, passen wij volgende regels toe:

 • Als de klant de artikelen ontvangt voor het begin van de huurperiode wordt de huurperiode niet aangepast. De extra dagen dat de klant de artikelen in zijn bezit heeft worden niet aangerekend.

 • Als de set na het begin van de huurperiode aankomt,  verlengen wij automatisch de huurperiode met de duur van de vertraging.

De Klant verbindt zich ertoe ten laatste de dag na het aflopen van de huurperiode de gehuurde goederen terug te zenden aan Lend-a-Brick door gebruik te maken van de bijgeleverde retourbon. Indien de Klant wenst de huurperiode te verlengen moet hij contact opnemen met Lend-a-Brick via contact@lend-a-brick.nl of het contactformulier op de website. Lend-a-Brick is niet gebonden om een aanvraag tot verlenging goed te keuren en kan deze altijd weigeren.  Elke verlenging van de huurperiode moet uitdrukkelijk goedgekeurd worden door Lend-a-Brick door een schriftelijke bevestiging voor de originele einddatum van de huurperiode. 

 

Indien Lend-a-Brick geen bevestiging van retourzending krijgt binnen 2 dagen na het aflopen van de huurperiode, zal Lend-a-Brick elke begonnen week na het aflopen van de huurperiode aanrekenen aan de normale huurprijs vermeerderd met een toeslag van 10%.

 

 Indien de klant de gehuurde set niet terugstuurt binnen 2 weken na de originele einddatum van de huurperiode, stuurt Lend-a-Brick een schriftelijk ingebrekestelling. Hiervoor wordt een administratieve kost van 60 euro in rekening gebracht. Als de klant binnen 14 dagen na de het ontvangen van de ingebrekestelling  de gehuurde goederen niet terugstuurt, zal Lend-a-Brick beroep doen op een incassobureau om de volledige nieuwprijs van de gehuurde sets, vermeerderd met alle administratieve kosten en achterstallige huur op de klant te verhalen.

Voor de terugzending moeten de sets volledig gedemonteerd en gesorteerd worden:

 • Bricks volledig gedemonteerd

 • Bricks gesorteerd op kleur in de gripzakjes

 • Stickers mogen niet worden verwijderd

 • Minifiguren worden niet gedemonteerd

Gebruik altijd uw handen of een Brick-separator om de stenen te scheiden. Gebruik nooit een mes of ander scherp voorwerp, dat zal de bricks beschadigen.  De klant kan optioneel kiezen om de blokjes niet te sorteren en te laten demonteren door Lend-a-Brick. Hiervoor wordt een toeslag van 50 euro aangerekend door Lend-a-Brick.

Individuele bricks kunnen verloren gaan. Lend-a-Brick geen toeslag voor een verlies waarbij minder dan 30 LEGO stenen ontbreken. Om ons tegen misbruik te beschermen, dekken wij het verlies van maximaal 30 stenen zonder toeslag. Deze dekking telt enkel voor LEGO steentjes en niet voor elektronische onderdelen en andere accessoires, zoals bvb. motoren, elektronische figuurtjes, handleidingen en illustratiemateriaal en programmeerbare LEGO Mindstorms onderdelen. Als wij vaststellen dat er accessoires of meer dan 30 bricks ontbreken bij  retourzending zal Lend-a-Brick de klant een toeslag aanrekenen overeenkomstig met de waarde van de ontbrekende materialen om deze te vergoeden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, ontbreken van onderdelen of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lend-a-Brick via e-mail naar contact@lend-a-brick.nl.  Vermeld hierbij steeds  het nummer en aantal van de ontbrekende en/of beschadigde onderdelen. Deze zijn te vinden op de laatste pagina van de bouwinstructies.

 

Indien er onderdelen ontbreken die de Klant verhinderen om de set verder te bouwen, zal Lend-a-Brick  deze onderdelen nazenden zonder extra kosten voor de klant. In dit geval wordt huurperiode verlengd met 2 dagen. Als Lend-a-Brick niet in staat is om de ontbrekende onderdelen binnen de resterende huurperiode na te zenden, kan als alternatief het huurbedrag van het setje als winkelkrediet worden aangeboden om de klant toe te laten een ander setje te boeken.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Lend-a-Brick was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tijdens hele huurperiode, de exclusieve eigendom van Lend-a-Brick. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lend-a-Brick te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen of huren bij Lend-a-Brick.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst; 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://lend-a-brick.be/nl/support/. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lend-a-Brick heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België .  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lend-a-Brick zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lend-a-Brick alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lend-a-Brick op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij huur- of verkoopovereenkomsten kan Lend-a-Brick wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lend-a-Brick geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Lend-a-Brick betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst. Door het aanvaarden van deze voorwaarden erkent de Klant dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd; 

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software, digitale geschenkbonnen);

 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 Aanvragen voor annulaties die buiten het herroepingsrecht vallen worden geval per geval behandeld. Lend-a-Brick kan een boekingskost van 10 euro aanrekenen voor het annuleren van bestellingen minder dan 3 weken voor de aanvang van de huurperiode. Bestellingen die reeds verzonden zijn kunnen niet meer terugbetaald worden, behalve binnen het wettelijk gegarandeerde herroepingsrecht zoals hierboven beschreven.
 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Lend-a-Brick klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.nl.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lend-a-Brick zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Lend-a-Brick is bereikbaar op het telefoonnummer +32 456 59 84 95, via e-mail op contact@lend-a-brick.nl of per post op het volgende adres Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lend-a-Brick beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Lend-a-Brick zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lend-a-Brick, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden indien de klant zich hiervoor inschrijft. De rechtsgronden hiervoor zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.nl, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.nl.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven:  dit kan gebeuren in het kader van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en  het verwerken van de bestelling door de leverancier op rechtsgrond van de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy https://lend-a-brick.be/nl/privacy-policy/. 

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Policy https://lend-a-brick.be/nl/privacy-policy/.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lend-a-Brick om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lend-a-Brick. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.nl :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.